Nincs engedélyezve a javascript.

Adatkezelés

Hírlevélküldés keretében megvalósított adatkezelés

Az adatkezelő neve:
Book24 Könyvkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az adatkezelő székhelye:
2045 Törökbálint DEPO, Raktárvárosi utca 1.

Az adatkezelő képviselője:
Enzminger-Tóth Viktor vezérigazgató

Az adatkezelő elérhetősége:
Elektronikus úton: [email protected]

Az adatkezelés célja:
Hírlevélküldés hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címre

A kezelt adatok köre:
Név, e-mail cím, feliratkozás dátuma

Az érintettek köre:
Az adatkezelő hírlevelére feliratkozó természetes személyek.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR6.cikk(1)bek.a)pont:azérintetthozzájárulásátadtaszemélyesadatainakfenticélból történő kezeléséhez. Az érintett a hozzájárulást a hírlevélre való feliratkozás során adja meg azzal, hogy az e-mail címének és nevének megadását követően a „Feliratkozom a hírlevélre éselfogadom a hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót” kijelentést megelőző négyzetet bejelöli, majd a „feliratkozom” gombra rákattint.

Az adatkezelés időtartama:

Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat a hírlevélre való feliratkozás időpontjától a hírlevélről történő leiratkozás időpontjáig kezeli.
Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat a hírlevélről történő leiratkozás esetén a „Leiratkozás” gombra történő kattintáskor automatikusan törli.

Az érintett jogai:

Jelen szakasz alatt a tájékoztató rögzíti az érintetteket általánosan megillető adat védelmi jogokat, illetve amennyiben azok relevánsak a tárgyi adatkezelésre nézve, úgy ki is fejti azokat, valamint rendezi, hogy miképp érvényesíthetők az adatkezelés során.

Hozzáféréshez való jog: az érintettnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy Adatkezelő kezeli-e a személyes adatait. Adatkezelő a kezelt személyes adatai másolatát a rendelkezésére bocsátja.

Helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult Adatkezelőtől kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki a hiányos személyes adatait.

Törléshez való jog: Adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adataidat. Egyéb esetekben Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, ha (i) Adatkezelőnek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) az érintett a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

(iii) az érintett tiltakozik a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló, jogszerű adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) az érintett személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezeli, (v) Adatkezelő jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy
(vi) a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való joggyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,(iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ha Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett kérheti az Adatkezelőt, hogy
korlátozza az adatkezelést. Az érintett kérheti a személyes adatok kezelésének korlátozását, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, az érintett a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) Adatkezelőnek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból. Az adatkezelés korlátozása esetén Adatkezelő a személyes adatok tárolása kivételével csak az hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti. Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja az érintettet a feloldást megelőzően.

Adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Adatkezelő tájékoztatja az érintettet arról, hogy a személyes adatai kezelése automatizált módon történik, így az adathordozhatósághoz való jogával élhet Adatkezelőnél.

Az érintetti jogok érvényesítésére Adatkezelő fent megjelölt elérhetősége (székhelye, e-mailcíme) szolgál; erre a címre kell elküldeni (elektronikus vagy postai úton) az érintetti kérelmet tartalmazó megkeresést. Adatkezelő a kérelem megküldését követően 30 napon belül kivizsgálja az érintett igényeit, és visszajelez az érintettnek, illetőleg intézkedik a kérelemmel kapcsolatosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A regisztráció törlésével nem iratkozik le automatikusan az Adatkezelő hírleveleiről. Ha a jövőben hírlevelet sem kíván kapni az Adatkezelőtől, akkora hírlevél küldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonhatja a „Leiratkozás” gombra kattintással.

Biztonsági intézkedések általános leírása:

Adatkezelő az adatok kezelését egyéb folyamatoktól elkülönítetten valósítja meg: a személyes adatokkal rendelkező tartalmakat elkülönített módon tárolja. Az adatkezelések felett érvényesíti a jogszabályban foglalt előírásokat, valamint gondoskodik arról, hogy érvényesüljön az illetéktelen hozzáférés elleni védelem. Adatkezelő a kezelt személyes adatok vonatkozásában a releváns kockázatokkal arányos védelmet alakít ki és tart fenn.


Amennyiben nem kíván további hírlevelet kapni az Adatkezelőtől, akkor jogosult a hírlevél küldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonni a hírlevél feliratkozás gomb mellett található „Leiratkozás” gombra kattintással. Amennyiben az érintett Adatkezelő hírleveléről leiratkozik, akkor az Adatkezelő a jövőben nem küld az érintett részére hírlevelet

Adattovábbítás címzettje:

A hírlevélre történő feliratkozás céljából megadott személyes adatait a:

- Adatkezelő honlapjának szerverszolgáltatója, az Overflow Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7683 Dinnyeberki, Fő utca 53.; cégjegyzékszám: 02-09-082464; adószám: 25756306-2-02); és

- a hírlevél-küldő rendszert kezelő társaság: Overflow Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7683 Dinnyeberki, Fő utca 53.; cégjegyzékszám: 02-09-082464; adószám: 25756306-2-02) és

képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg. A hírlevél küldés céljából megadott e-mail címét az Adatkezelő további személy részére nem továbbítja.

Profilalkotás:

Adatkezelő nem valósít meg profilalkotást az adatkezelés során.

Jogorvoslat:

Az érintett panasszal élhet az Adatkezelőnél az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban. Ilyen panaszát az érintett az Adatkezelő fent megjelölt elérhetőségén keresztül juttathatja el Adatkezelő számára.

Az érintett a személyes adataihoz fűződő jogának megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: [email protected]

A fentieken túlmenően az érintett keresettel fordulhat az adatkezelő székhelye szerint illetékes bírósághoz (törvényszékhez). A bíróságok felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu